Az Appendix Alapítvány adatai

A szervezet alapadatai
Szervezet nyilvántartási száma 03-01-0002323
Megnevezés APPENDIX Alapítvány a Bólyai János Gimnáziumért
Rövidített név APPENDIX Alapítvány
Idegen nyelvű elnevezés Idegen nyelvű elnevezés nincs bejegyezve
Székhely ország Magyarország
Szervezet székhelye 6000 Kecskemét, Irinyi J. u. 49.
Szervezet típusa Alapítvány, közalapítvány
Alapitvány típusa Alapítvány
Állapot Nyilvántartásba vett
Eljáró bíróság neve Eljáró bíróság nincs bejegyezve
Ügyszám 0300/Pk.60136/2003
Bírósági határozat száma Határozat sorszám nincs bejegyezve
Jogerőre emelkedésének időpontja 2016.08.23
Bejegyzés típus Javítás
Bejegyzés dátuma 2016.08.23
Régi nyilvántartási szám formátum 2323/2003
Létesítő okirat kelte 2016.06.10
Alapítvány jellege Nyílt alapítvány
Cél szerinti besorolása oktatási tevékenység
Folyamatban lévő eljárás típusa Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve
Folyamatban lévő eljárás kezdete Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve
Közhasznú jogállás megszerzésének / módosításának / törlésének időpontja 2016.08.23
Közhasznúsági fokozat Közhasznú
Cél szerinti leírás A tehetséggondozás lehetőségeinek támogatása, széles körű felkarolása. Anyagi hozzájárulást biztosít a tehetséges tanulók pályázatokon való részvételéhez. Anyagilag támogatja az iskola tanulói közül szociálisan rászorultakat, pl. taneszköz ellátásban, tanulmányi kirándulások díjának részbeni vagy egészbeni fedezésében, ösztöndíj folyósításával. Segíti a diákok és felkészítő pedagógusaik szakmai konferenciákra való eljutását, tanfolyamok elvégzését. Pedagógusok részére anyagi támogatást nyújt az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó szakmai kutatásokhoz, ösztöndíj hozzájárulással. A pedagógusok által készített iskolai füzetek, segédletek, kiegészítő tankönyvek fénymásolását anyagilag támogatja. Anyagilag támogatja azokat az iskolai előadásokat, rendezvényeket, amelyek a korszerű oktatást szolgálják, humánusak, az erkölcsi értékekre épülnek és a személyiség kiteljesítését elősegítik. Anyagilag támogatja a pedagógusok által szervezett idegennyelv-oktatást. Anyagilag támogatja a csoportbontásban folyó idegen nyelv, matematika oktatást. Támogatja az iskola számítógép-parkjának fejlesztését a videotechnika teljessé tételét az intézményben. Támogatja taneszköz-állományának fejlesztését. Anyagilag támogatja az iskola, video-archívumának fejlesztését, amelynek célja a hagyományápolás, az iskolai rendezvények, oktatási programok megörökítése. Anyagilag támogatja a diákok színvonalas művészeti, szabadidős tevékenységét (énekkari, sport kapcsolatok), segítséget nyújt a sportoláshoz szükséges eszközök beszerzéséhez, vásárlásához, támogatja az iskolai sport ?és egészségnevelő programokat. A testvériskolai kapcsolatokon belül támogatja a nyelvtanulást szolgáló rendezvényeket, találkozókat, az oktatási módszercserét, kulturális ankétok, kiállítások megrendezését, művészeti csoportok fellépéseit, az ebben részt vevő diákok, pedagógusok kiküldetésének anyagi támogatásával.
Vagyonfelhasználás mértéke Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható.
Vagyonfelhasználás mód Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.
Általános rendelkezés a képviselet gyakorlásának módjáról Általános rendelkezés nincs bejegyezve

A szervezet képviselői
Neve Dr. Harnos István kuratóriumi elnök
Képviseleti jog terjedelme Általános
Képviseleti joggyakorlás módja Önálló
   
   
Megbízás időtartama határozott
Megbízás megszűnésének időpontja 2024.
A megszűnés tényleges időpontja A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve
A vezető tisztségviselő lemondása hatályossá vált

Neve Kutas Tibor kuratóriumi tag
Képviseleti jog terjedelme Különös
Képviseleti joggyakorlás módja Együttes
   
   
Megbízás időtartama határozott
Megbízás megszűnésének időpontja 2024
A megszűnés tényleges időpontja A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve
A vezető tisztségviselő lemondása hatályossá vált

Alapítvány ügyvezető szervek lista
Ügyvezető szerv neve Kuratórium
Tagok:  
Tag neve Dr. Harnos István kuratóriumi elnök
Megbízás időtartama határozott
Megbízás megszűnésének időpontja 2024.
A megszűnés tényleges időpontja A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve
A vezető tisztségviselő lemondása hatályossá vált
   
Tag neve Kutas Tibor kuratóriumi tag
Megbízás időtartama határozott
Megbízás megszűnésének időpontja 2024
A megszűnés tényleges időpontja A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve
A vezető tisztségviselő lemondása hatályossá vált
   
   
   
Tag neve Schnell Ildikó kuratóriumi tag
Megbízás időtartama határozott
Megbízás megszűnésének időpontja 2024
A megszűnés tényleges időpontja A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve
A vezető tisztségviselő lemondása hatályossá vált
   
   
   

Származtatott jogi személyek listaSzármaztatott jogi személy nincs bejegyezve

Jogelőd / jogutód szervezetek listaJogelőd / jogutód szervezet nincs bejegyezve

Szövetséget létrehozó társadalmi szervezetek listaSzövetséget létrehozó társadalmi szervezet nincs bejegyezve

Adószámadatok
Adószám 18364956-1-03
Adószám státusza Bejegyzett
Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja 2003.10.13
Közösségi adószám Közösségi adószám nincs bejegyezve
Közösségi adószám státusza Közösségi adószám nincs bejegyezve
Közösségi adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja Közösségi adószám nincs bejegyezve
Statisztikai számjel 18364956-9499-569-03
Statisztikai számjel státusza Bejegyzett
Statisztikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja 2016.04.28

A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatók
Neve OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi számlaszám 11732002-20375582
Pénzintézet címe 1051 Budapest, Nádor utca 16.

Biztosítási intézkedés, büntetőjogi intézkedés, végrehajtási eljárásNincs eljárás folyamatban